State: Paschim Maharashtra
Vanvasi Kalyan Ashram Maharashtra (Paschim Maharashtra Prant)

About us

Projects at A Glance

HOSTELS : 7
STUDENTS : 435
EDUCATION CENTERS : 17
Beneficiaries : 819
MEDICAL : 834
Beneficiaries : 12837
Economic Development : 2
Beneficiaries : 2293

Read More

About Janjatis of the State

State Governing Body

Dr. Shri. Bharat Kelkar –  President
Dr. Shri. Madhukar Aacharya – Vice President
Sau Kavita Raut-Tungar  – Vice President
Shri. Sharad Shelke – Secretary
Shri. Sandeep Jairam Sable –  Joint Secretary
Shri. Prakash Khichade – Joint Secretary
Shri. Jahiram Chaudhari – Prant Sanghatan Mantri 

More Information

 Web Site vanvasi

Face Book Page

Shri Sunil Bhosale Treasurer (कोषाध्यक्ष) Pune
Shri Sanjeev Daporkar Joint Treasurer (सह-कोषाध्यक्ष) Nashik

Contact Details

Shri. Jairam Choudhary
Vanvasi Kalyan Ashram Maharashtra
15-Krushinagar, Mahavidyalaya Marg,
NASIK – 422 005 Maharashtra
Mo. No. 08411033518 / 09421341380
jayaramchaudhari0@gmail.com
vkanasik@gmail.com

Read More