Contact Us

Shri Ramlal Soni

Office Incharge

Vanvasi Kalyan Ashram

'Kalyan Ashram'

A. & P.: Jashpurnagar - 496 331

Dist.: Jashpur, Chhatishgarh

Phone : 07763 223253 / 223439 / 220753 / 220875

Mo : 9424190807

E-mail : kalyanashram1952@gmail.com

Administrative office

Shri Rajesh Wandalkar

Office Incharge

Vanvasi Kalyan Ashram

35, Chanchal Smruti

G.D. Ambekar Road

Wadala, Mumbai- 400031, Maharashtra

Phone : 022-24131969

Phone : 022-49787039

Mo : 8433915526

Email : kalyanashram2010@gmail.com

Shri Dhaniram

Org. Secretary

Vanvasi Kalyan Ashram, Kalyan Bhawan,

M-31, Malkaganj, Delhi-7

Phone : 011-23855292

Mob : 9419266000/8527275706

Email: vanvasikalyanashram.delhi@gmail.com

Contact Details of State Units

We Are Social